Algemene voorwaarden/ huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. De huur vangt aan op de dag waarop het gehuurde in goede staat van onderhoud is ontvangen.

Indien het gehuurde kennelijk ondeugdelijk is aangevoerd, dient de huurder dit terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan huurzorgbed.nl  te melden.

Huurder verplicht zich:

a. deze huurovereenkomst uitsluitend voor gebruik in de eigen (zorg)woning aan te gaan;
b. het gehuurde niet aan een ander hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding in gebruik af te staan of te verhuren;
c. als een goede huisvader voor het gehuurde te zorgen om de normale levensduur te waarborgen;
d. van het gehuurde geen enkel ander gebruik te maken dan de aard van het gehuurde meebrengt dan wel bij deze overeenkomst is bepaald. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. De huurder dient een wijziging van zijn woonadres direct aan huurzorgbed.nl door te geven.
e. de voorschriften zoals deze door huurzorgbed.nl zijn bijgeleverd met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud stipt na te komen. In geval van een defect aan het gehuurde is huurder verplicht verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen alsmede de instructies van verhuurder op te volgen;
f. een door huurzorgbed.nl aangewezen (rechts)persoon in de gelegenheid te stellen het gehuurde te controleren, te onderhouden en te repareren;
g. uitsluitend huurzorgbed.nl tegen betaling in te huren, indien het hoog/laagbed verhuisd dient te worden;
h. huurzorgbed.nl onmiddellijk in kennis te (laten) stellen indien hij/zij het gehuurde niet meer gebruikt;
i. zonder toestemming van huurzorgbed.nl geen wijzigingen of aanpassingen aan het gehuurde aan te brengen.

 

Huurzorgbed.nl verplicht zich:

a. instructie te geven voor een juist gebruik van het gehuurde.
b. huurzorgbed.nl zorgt er tevens voor dat een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt achtergelaten;
c. het gehuurde op te halen indien dit niet meer door huurder wordt gebruikt;

5.1 Huurder verplicht zich een onderhoudsabonnement af te sluiten. Het onderhoudsabonnement geeft aanspraak op het jaarlijks verrichten van preventief onderhoud door huurzorgbed.nl aan het gehuurde en het verrichten van tussentijdse reparaties.

Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen. Deze bepaling geldt niet voor onderhoud en reparaties als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onjuist gebruik van huurder of van personen voor wie huurder aansprakelijk is.

5.2 Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van deze huurovereenkomst. Het onderhoudsabonnement kan niet tussentijds opgezegd worden.

5.3 Alle door huurzorgbed.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn vooraf aan de huurder meegedeeld. Huurzorgbed.nl is gerechtigd de overeengekomen maandelijkse vergoeding jaarlijks, per 1 januari, met maximaal 5% te verhogen. Deze verhoging geeft de huurder niet het recht het onderhoudsabonnement tussentijds op te zeggen.

5.4 Huurder verplicht zich alle door huurzorgbed.nl noodzakelijk geachte onderhoudsbeurten en reparaties tijdig door huurzorgbed.nl te laten verrichten. 5.5 Reparaties en onderhoud mogen niet zonder voorafgaande toestemming van huurzorgbed.nl door derden worden verricht. Huurzorgbed.nl behoudt zich het recht voor de kosten van onderhoud en reparaties door derden verricht, niet te vergoeden.

5.6 Huurder verplicht zich huurzorgbed.nl onmiddellijk te informeren over schade aan of defect van het gehuurde, alsmede door gebruik van het gehuurde aan derden toegebrachte schade.

5.7 huurzorgbed.nl zorgt voor volledige service en noodzakelijke reparaties in noodgevallen binnen 24 uur, zo nodig ook in het weekend.
Huurzorgbed.nl beoordeelt hierbij de noodzakelijkheid van het geval.

5.8 huurzorgbed.nl dient binnen haar mogelijkheden, zo nodig toegelicht aan de huurder, kosteloos een alternatief voor het gehuurde beschikbaar te stellen gedurende de reparatieperiode.

Huurder is verplicht in het bezit te zijn van een geldige Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (WAP) en inboedelverzekering (o.a. tegen brand en diefstal), hetzij op individuele basis, hetzij collectief via een zorgcentrum.
Deze overeenkomst wordt geacht beëindigd te zijn, in geval dat:

a. huurder overlijdt;
b. er door toedoen van huurder sprake is van een zodanige beschadiging van het gehuurde dat herstel naar het oordeel van huurzorgbed.nl niet zinvol is;
c. het gehuurde verloren gaat;
d. huurder verhuist naar een verpleeghuis;
e. huurder verhuist naar een ander zorgcentrum;
f. huurder tussentijds de overeenkomst opzegt;
g. huurder de huur binnen 21 dagen na aflevering niet heeft voldaan.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op roerende zaken van huurder wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het gehuurde te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.
Huurder zal na beëindiging van de overeenkomst de hem/haar in huur gegeven voorziening binnen vijf werkdagen na verzoek om teruggave van huurzorgbed.nl in dezelfde staat waarin het gehuurde is aanvaard teruggeven op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50,- voor iedere dag dat hij/zij in gebreke blijft. Het gehuurde wordt door huurzorgbed.nl opgehaald. Bij de beoordeling van de staat van het gehuurde blijven normale slijtage en veroudering buiten beschouwing.

10.1 huurzorgbed.nl is aansprakelijk voor door de huurder en/of derden geleden schade ten gevolge van een aan huurzorgbed.nl toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade door de door huurzorgbed.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag zijnde € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per jaar. Alle schade die niet gedekt is door de verzekering is voor rekening van de huurder.

10.2 huurzorgbed.nl is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van enige tekortkoming tijdens overmacht. Huurzorgbed.nl is voorts niet aansprakelijk voor een door huurzorgbed.nl aan een bepaalde huurder verhuurde gebrekkige of ondeugdelijke voorziening, indien en voor zover hiervoor op grond van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid een ander dan huurzorgbed.nl kan worden aangesproken.

10.3 Voorafgaande bepalingen en/of beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van schuld of opzet van personeel van huurzorgbed.nl, dan wel van door huurzorgbed.nl ingeschakelde derden.

10.4 De kosten die door huurzorgbed.nl zullen worden gemaakt tot behoud of uitoefening van haar rechten, komen ten laste van de huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van huurzorgbed.nl die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het gehuurde.